groepsfoto CDA fractie

Leefbaarheid

De leefbaarheid in kleine kernen en oude stadswijken hangt nauw samen met de beschikbaarheid van woningen en voorzieningen voor elke leeftijdsgroep. Maatwerk moet worden geleverd om in de specifieke woningbehoefte te kunnen voorzien. De subsidies voor de Vereniging van Kleine Kernen en de Federatie Dorpshuizen dienen daarom te worden gehandhaafd.

Het CDA wenst dat de provincie via gerichte activiteiten in dorpen en stadswijken de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg ondersteunt.

Het CDA wil dat de provincie woningbouwprojecten ondersteunt waardoor nieuwe woningconcepten zoals meergeneratiewoningen en wooncombinaties voor mantelzorgers en langdurige zorgvragers tot stand komen.

Om de naoorlogse geboortegolf goed te kunnen huisvesten moeten woningen geschikt worden gemaakt voor deze generatie. Gemeenten en woningbouwcorporaties worden ter stimulering van deze aanpassingen door de provincie financieel ondersteund. Bij afspraken over nieuwbouw moet worden ingezet op de bouw van levensloopbestendige woningen.

Het CDA wil blijvende aandacht voor starterswoningen om de leefbaarheid te behouden. Jongeren moeten in de regio en het liefst in de eigen woonkern kunnen blijven wonen. Daarom moeten kernen de mogelijkheid van woningbouw voor de eigen bevolking krijgen.

Dorpsplannen zijn zeer geschikte middelen om gemeenschappen zelf hun toekomst te laten formuleren, zeker ook voor krimpgebieden. De provincie ondersteunt hen voor het opstellen van die dorpsplannen

Het CDA wil dat de provincie nieuwe Kulturhusen en dorpshuizen met een financiële bijdrage blijft ondersteunen.

Het tot stand komen van het begrip ’plattelandswoning’ is van groot belang, want zo kunnen voormalige boerderijen legaal bewoond blijven zonder dat omliggende agrariërs beperkt worden in de bedrijfsvoering.