Woningbouw

Bij het inpassen van woningbouw is nadrukkelijk aandacht voor de werkgelegenheid in de directe omgeving of de nabijheid en beschikbaarheid van openbaar vervoer.
Woningbouw en een goede ontsluiting via fietspaden, OV en wegen moeten samengaan. Om de naoorlogse geboortegolf goed te kunnen huisvesten moeten woningen geschikt worden gemaakt voor deze generatie. Gemeenten en woningbouwcorporaties worden ter stimulering van deze aanpassingen door de provincie financieel ondersteund.
Bij afspraken over nieuwbouw moet worden ingezet op de bouw van levensloopbestendige woningen.

Het CDA wil blijvende aandacht voor starterswoningen om de leefbaarheid te behouden. Jongeren moeten in de regio en het liefst in de eigen woonkern kunnen blijven wonen. Daarom moeten kernen de mogelijkheid van woningbouw voor de eigen bevolking krijgen.
Het CDA wil dat de provincie gaat investeren in vernieuwende woningbouwprojecten zoals meergeneratiewoningen en wooncombinaties voor mantelzorgers en zorgvragers.

Gelderland kent aan de ene kant een kantorenoverschot én aan de andere kant een woningtekort. Een stimuleringsregeling om wonen in kantoorgebouwen mogelijk te maken moet beide problemen oplossen.