Schermafbeelding_2018-02-07_om_08.01.16

nieuws

Terugblik bijeenkomst CDAS Waardig Ouder Worden

7 februari 2018

Verslag Themamiddag CDA Senioren Gelderland,  10 november 2017

Plaats: Zalencentrum Wieleman,  Dorpstraat 11,  6931 BA Westervoort

 

Thema: Waardig ouder worden  !!

 

23 aanwezigen.

 

14:00 Ria Aartsen, voorzitter CDAS Gelderland opent de bijeenkomst.

Doel van CDAS: senioren invloed geven op besluitvorming in alle bestuurslagen en een gelijkwaardige vertegenwoordiging.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de discussie over voltooid leven. Als reactie daarop hebben KBO-PCOB, Christen Unie en  50-plus het manifest “Waardig ouder worden” uitgebracht, mede ondertekend door het CDA.

 

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB spreekt over dit thema.

KBO-PCOB landelijk niveau heeft vijf actie-speerpunten voor de ondersteuning van lokale afdelingen en vrijwilligers en op gebied van belangenbehartiging geformuleerd:

 1.      Wonen, welzijn, zorg (thuis of verpleeghuis)
 2.      Koopkracht: AOW, pensioenstelsel, vanuit intergenerationeel perspectief
 3.      Digitalisering (1,2 miljoen senioren niet op internet)
 4.      Veiligheid (financieel en fysiek)
 5.      Eenzaamheid

 

Daarna behandelt Manon het thema ‘waardig ouder worden’ aan de hand van de bijgevoegde beeldpresentatie “2017 11 10 CDA Senioren Gelderland KBO-PCOB Waardig ouder worden.pptx”. Ze geeft een toelichting op  het Manifest (zie ook  www.waardigouderworden.nl) en de rol die het heeft gespeeld  bij het opstellen van het regeerakkoord. Dit is mooi samengevat door Vonne van der Meer met de woorden: ‘Waardeloos leven bestaat niet, maar mensen kunnen zich waardeloos voelen door onverschilligheid en gebrekkige zorg. Dat voorkomen is de opdracht van een hele samenleving.’

 

Na de pauze vertelt Lenny Geluk, onlangs geïnstalleerd als CDA Tweede Kamer lid, over het politieke speelveld op dit terrein. Binnen de Tweede Kamer wordt verschillend gedacht over de onderwerpen in het regeerakkoord, ook binnen de coalitie. De besteding van de extra 180 miljoen euro voor ouderen moet nog worden ingevuld.

Discussies over de onderwerpen eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligers, palliatieve zorg, en huisvesting betreft niet alleen de ouderen. De doelgroep is veel breder. Omgekeerd komen ouderen een rol in alle beleidsterreinen

Algemeen probleem is stapeling van regels, papieren rompslomp, en verspilling.

Lenny wil graag voeling houden met de achterban. Dit kan bijvoorbeeld via Ria Aartsen en het CDAS

 

Na de beide inleidingen volgt een discussie

 •       Gemeenten zouden budget voor ouderen moeten oormerken, om weglekken naar andere bestemmingen te voorkomen.
 •       We leven in een “potjesland”.  Voor een goede besteding van de budgetten is flexibiliteit nodig.
 •       Kleinschaligheid, nabijheid is gewenst, bijvoorbeeld via buurtcoaches voor jong en oud.
 •       Ook buurthuizen kunnen nuttig zijn voor participatiesamenleving
 •       Zorgcentra zijn te groot. Zorginstellingen tot 30 mensen zou beter zijn.
 •       Meer oog voor mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten. Soms houden gemeenteambtenaren KBO-vrijwilligers/ouderenadviseurs bewust buiten de deur.
 •       Zijn er mogelijkheden voor mantelzorgvergoeding bij verlies van werk?  Eventueel in combinatie met het recht om tijdelijk parttime te werken, net als bij ouderschapsverlof. Of een regeling via de cao.  Het gaat erom de betrokken mantelzorgers de mogelijkheid te geven om op adem te komen.
 •       Ook al is eenzaamheid een probleem, dan nog zijn de eenzame mensen soms onvindbaar, omdat ze zich verschuilen. Armoede kan dit gedrag versterken. Het is belangrijk dat mensen contact met elkaar houden. Ken uw buren! Let op elkaar. Dat werkt beter dan via instituties.  
 •       Speciale aandacht nodig voor arme senioren, wat zijn oplossingen, hoe stimuleer je die?  Kwetsbaarheid van ouderen en gevoel van vernedering komen ook voort uit het gevoel niet meer mee te tellen vanwege het ontbreken van economisch nut.
 •       Instituties moeten meer met elkaar samenwerken, en onderling overleggen, bijvoorbeeld vakbond FNV-senioren met ouderenbond KBO-PCOB, woningcorporaties met zorginstellingen.
 •       Ook binnen de CDA-fractie gaan zes mensen over verschillende dossiers binnen het zorgdomein. Onderling overleg is nodig, en delen van informatie.
 •       Het thema “Waardig ouder worden” komt voort uit de discussie over voltooid leven. Hierover lopen ideeën binnen de samenleving uiteen, maar kunnen ook zomaar omslaan. De scheidslijnen zijn grosso modo:
 1.      Volledige autonomie van individuen  om erover te beslissen
 2.      Barmhartigheid
 3.      Het leven is je gegeven
 •       Meer onderzoek is nodig naar een wetgeving die zodanige regels stelt aan keuzen van levenseinde dat mensen zich gerustgesteld voelen. De bestaande wetgeving moet hieraan getoetst worden. Ook zijn discussies nodig over groepen heen, bijvoorbeeld ouderen en verpleegkundigen/doktoren, ouderen en jongere generaties, belangenbehartigers en de politiek.

 

16:30 uur sluiting van bijeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CDA Seniorennetwerk Gelderland